Kontrakt

Kontrakts- og rettighetsspørsmål

Rettigheter og forpliktelser stiftes ved avtale. Næringslivet og private vil ha behov for bistand når avtalene gjelder betydelige verdier, er kompliserte eller har en lang tidshorisont. Kontraktskriving er en egen profesjon der presisjon er et nøkkelord. Ved kontraktsutformingen gjelder foruten å regulere det grunnleggende mellom partene også å se for seg hva som kan skje av avvik og irregulær utvikling og i kontrakten søke å ta høyde for slike begivenheter. For et best mulig resultat bør den som skriver avtalen ha bransjekunnskap og erfaring. Kontraktsutforming på områder med lovgivning som ikke kan fravikes ved avtale fordrer også lovkyndighet. Mange tvister springer nettopp ut av uklart eller utydelig avtaleverk.