Eiendom

De aller fleste kommer i befatning med eiendom eller «fast eiendom» som er en historisk benevnelse på tomt som i lovgivningen nå kalles grunneiendom i motsetning til løsøre. Eiendom er i snever forstand selve grunnen. Men stort sett er det bygninger på grunnen og begrepet brukes om både grunnen og grunn og bygning. Eiendom kan deles i privateiendommer, bolig og fritidseiendommer og næringseiendommer. Både for grunn og for bygning gjelder regler. Mye av regelverket for grunn – fast eiendom – har historisk opprinnelse og er utviklet over lang tid. Selv om fast eiendom og regelverket som gjelder dette kan virke å ha et statisk preg, har det skjedd stor utvikling og blitt etablert nye eiendomsformer, bla. anleggseiendom (underjordisk eiendom) og eierseksjoner. Allemannsretter og strandsonejussen har også vært under stor utvikling de siste 10-15 årene. Det samme gjelder for tomtefeste og flere andre områder. Rettstilstand i endring gjør det nødvendig å være oppdatert på en rekke ulike områder, da det kan være vanskelig å forutse hva som vil være gjeldende rett.

Eiendomsforvaltning

Å eie og drive næringseiendom omfatter kjøp, salg, leie, tomtefeste, naboforhold m.m. Det viser seg at det også bare for det å eie og drive også involverer en rekke juridiske utfordringer. Noen av disse kan være utenom det vanlige. Noen havner i rettsvesenet. Historisk sett har norske domstoler, og kanskje særlig Høyesterett som er kritiske til hvilke saker som slipper inn, hatt en tilbøyelighet til å ville befatte seg med eiendomsproblemstillinger. 

Eiendomsutvikling

Utviklingen har gått fra å eie eiendom til å se nye muligheter og endret utnyttelse av grunnen man eier. Endring i bruken av en eiendom i en mer lønnsom retning for eier har blitt en egen velutviklet profesjon. Evnen til å se nye bruksmuligheter har gjort at mange eiendomsutviklere har skapt store verdier for initiativrike og kreative. Ikke alle ser med samme glede på endret utnyttelse av naboeiendom. Endrings- og nyskapingsprosesser kan ofte skape konflikter og det trengs da rådgivning for å trå rett med tanke på myndigheter, naboer og andre.

Også ved eiendomsutvikling er det pengestrømmer som skaper verdi. Det er derfor nær sammenheng mellom f.eks. utleie, salg og verdiskaping. I eiendomsutvikling inngår stort sett også bygging og kontrakter i den forbindelse. Bygg- og entreprise går derfor hånd i hånd med eiendomsutvikling.

Bygg og entreprise

I prosesser med endring av eiendom – eiendomsutvikling – inngår nybygg som i sin tur involverer offentligrettslig regelverk om hvilken utnyttelse eller bruk som tillates på den enkelte eiendom; planjussen som også involverer politikk og myndighetsjuss. Når det er avklaret hva som tillates bygget på tomten, skal det inngås avtaler med byggebransjens aktører, byggeprosessen skal følges opp og mange typer beskjeder og endringsmeldinger skal håndteres. Når bygget er ferdig, skal det ofte forhandles om sluttoppgjør og ikke sjelden kan det lede til tvist. Gjennom alle steg skaper det trygghet med rådgiver som har god innsikt i de aktuelle regelverk.